Стратегічна екологічна оцінка детального плану території

ЗАЯВА
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Детального плану території в межах вулиць Гутянська, Молодіжна та Залізничної колії с. Губарівка, Богодухівського району, Харківської області.

1.Замовник СЕО

Замовником проекту є Губарівська сільська рада Богодухівського району Харківської області. Юридична адреса: 62132, Харківська область, Богодухівський район, с. Губарівка, вул. Гутянська, 100, тел. (057)586-32-47

2. Вид та основні цілі ДПТ, його звязок з іншими документами державного планування

Детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування стратегії планування, забудови та іншого використання території, на які реалізуються повноваження Богодухівської міської ради.

Детальний план території визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки та благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних явищ, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології.

Завданнями проекту детального плану є:

 • уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови, тощо;
 • формування принципів планувальної організації забудови;
 • функціональне призначення, режим та параметри забудови, розподіл територій згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами;
 • містобудівні умови та обмеження за відсутності плану зонування території;
 • доцільність, обсяги, послідовність використання території;
 • черговість та обсяги інженерної підготовки території; систему інженерних мереж;
 • порядок організації транспортного і пішохідного руху.

Основним завданням даного детального плану є уточнення планувальної структури території, обґрунтування можливості реконструкції ділянки ТОВ «Гутянський елеватор» та визначення містобудівних умов та обмежень.

При розробленні детального плану території враховується: генеральна схема планування території України, Схема планування території Харківської області, функціональне зонування територій існуючих підприємств; техніко-економічна ефективність планувальних рішень; рельєф, природно-кліматичні і геологічні умови місцевості; санітарні та пожежні розриви між будівлями; технологічні і інженерно-технологічні вимоги та розташування існуючих мереж. Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються Схемою планування території відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно з ст. 24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедур оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних в селі Губарівка Богодухівського району Харківської області.

Визначення основних екологічних проблем

Основними екологічними проблемами є:

 1. Атмосферне повітря – забруднення атмосферного повітря від автотранспорту, від існуючих зерносушарок, бункерів для зберігання продукції.
 2. Ґрунти — забруднення та порушення ґрунтів від автотранспорту, та поверхневих вод, що виводяться з виробничої території;
 3. Поводження з відходами – відсутність санкціонованого місця збирання та видалення відходів.
 4. Шумове забруднення — від автомобільного транспорту та технологічного обладнання.

Цілі охорони довкілля

При визначенні сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проекту Детальний план території, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в інших актах законодавства, а саме: Програма охорони навколишнього природного середовища в Харківській області на 2009–2013 роки та на перспективу до 2020 року.

Цілі охорони довкілля

відносно виявлених

екологічних проблем

території

Сфера охорони довкілля

Основні виявленні

проблеми, пов’язані з

проектом ДПТ

Стратегічні цілі інших

актів законодавства, які

мають відношення до

виявлення проблем

Атмосферне повітря

Вплив автотранспорту.

Викиди від існуючих зерносушарок, бункерів для зберігання продукції

Зменшення впливу викидів

забруднюючих речовин

шляхом озеленення

території

Влаштування на кожному джерелі викиду сучасне очисне обладнання, що значно зменшить кількість забруднюючих речовин

Ґрунти

Забруднення ґрунтів від

автотранспорту та

стічних вод

– перенесення родючого

шару для благоустрою

малоцінних земель;

дотримання санітарних норм та вимог при облаштуванні ділянки

Поводження з відходами

Недосконалість структури

санітарного очищення.

Впровадження роздільного

збирання відходів, що

передбачено

законодавством.

Шумове забруднення

Забруднення від

технологічного обладнання

та автотранспорту

– озеленення території;

використання шумозахисних та шумопоглинаючих засобів під час будівництва

4. Розгляд ймовірних екологічних наслідків

Серед основних факторів впливу, пов’язаних із розробкою детального плану території наступні:

а) для довкілля:

 • озеленення території, насадження дерев та чагарників вздовж автомобільних доріг, що дасть змогу зменшити кількість викидів в атмосферне повітря;
 • використання сучасного очисного обладнання, що призведе до зменшення кількості забруднюючих речовин в повітряному середовищі;
 • впровадження системи роздільного збирання відходів та їх захоронення згідно з чинним законодавством;
 • використання при будівництві шумопоглинаючих засобів, що дасть змогу знизити рівень шумового забруднення;

б) для територій з природоохоронним статусом — відсутні;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

5. Виправданні альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Стратегічною екологічною оцінкою детального плану території Губарівської сільської ради, передбачається розглянути «нульовий» варіант без впровадження проектних змін.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • Доповідь про стан довкілля;
 • Лабораторні дослідження стану довкілля;
 • Дані моніторингу стану довкілля;
 • Пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

7. Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розгляд заходів із запобігання зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, передбаченні чинним законодавством.

Тобто впровадження системи роздільного збирання відходів, озеленення території, та використання шумопоглинаючих засобів що позитивно вплине на навколишнє природне середовище.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана відповідно до Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», частини 4 ст. 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у розділі «Охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі проекту містобудівної документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, в обсягах визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування – Детального плану території в межах вулиць Гутянська, Молодіжна та Залізничної колії с. Губарівка, Богодухівського району, Харківської області, подаються до Губарівської сільської ради за адресою: 62132, Харківська область, Богодухівський район, с. Губарівка, вул. Гутянська, 100, тел. (057)586-32-47

Строк подання зауважень та пропозицій 15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану села Губарівка Богодухівського району Харківської області ( відповідно до пп. 5,6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Голова Губарівської селищної ради Ю.М. Каплунівська

Ознайомитися зі звітом СЕО